การเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

8 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ลิ้งค์กรอกภาวะการมีงานทำสำหรับบัณฑิต >>>>>>> http://employ.mua.go.th/index.php/MDN8fGdyYWQ

สามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตได้ที่   >>>>>>>    http://human.yru.ac.th/qa/page/49