กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู

20 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง 4 - 405 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 8.00 - 16.30 น. 

และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิกกล่าวและเขียนบทความสุนทรพจน์ภาษามลายู

1. นายนุรดิง  มีฮะ วิทยากรในหัวข้อ "เทคนิคการกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู"

2. นายวันซุลฟิกรี เจ๊ะเด็ง วิทยากรในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทสุนทรพจน์ภาษามลายู"

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมได้รับความสนใจและความร่วมจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะหลายๆ คนสนใจที่จะพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์

เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันทางวิชาการในโครงการต่างๆ ทั้งนี้วิทยากรได้ให้นักศึกษาได้ลองอ่านบทสุนทรพจน์

โดยใช้ทักษะการสื่อสารด้วยน้ำเสียง สีหน้า และท่าทางเพื่อให้การกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งได้บอกเล่าเทคนิคการท่องจำบทสุนทรพจน์ เพื่อสร้างบุคลิกภาพความมั่นใจในการแสดงออก