โครงการ “Memertabatkan bahasa melayu WSST (ยกระดับภาษามลายูในชายแดนภาคใต้)”

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหลิวเลียน อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้กำหนดจัดโครงการ “Memertabatkan bahasa melayu WSST (ยกระดับภาษามลายูในชายแดนภาคใต้)”

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2108437 สัมมนาภาษามลายู  ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เพื่อให้นักศึกษาในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของภาษามลายูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษามลายูให้กับเยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานต่อไป