กิจกรรมอบรมการเป็นนักจัดรายการวิทยุ

7 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเป็นนักจัดรายการวิทยุ

ระหว่างวันที่ 1 - 2  พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการใช้ภาษามลายูในการจัดรายการวิทยุ”

โดยวิทยากร นายอีบรอเฮ็ง  มาเละ  และ นางนาฟีซะห์  นิกะจิ

จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู