กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2562

4 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมนานัส อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 62 เพื่อต้อนรับและแนะนำครอบครัวภาษามลายู ศศ.บ.

และพบปะพี่ชั้นปี 4  3 และ 2  อย่างเป็นทางการ

พร้อมร่วมรับประทานขนมจีน ณ ลานวัฒธรรม อาคารสังคมศาสตร์