กิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะการภาษามลายู นักศึกษา รหัส 62

5 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะการภาษามลายู นักศึกษา รหัส 62

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะทางวิชาการภาษามลายู

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 24 - 501 ชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์ 

วิทยากรปรับพื้นฐาน โดยคณาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.