นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

11 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการรระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

“สร้างสรรค์การวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Research Creativity towards Sustainable Local Development)

วันนี้ (10 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์การวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Research Creativity towards Sustainable Local Development) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาให้กว้างขวาง รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยมหาวิทยาลัยฟาฎอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นองค์ปาฐก หัวข้อ วิจัย : สู่การพัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การทำวิจัย ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ ดังนั้นการนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้ทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ได้แบ่งการนำเสนอตามกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 6 สาขาวิชา ดังนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเกษตรศาสตร์ กลุ่มการศึกษาและอิสลามศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 37 คน นำเสนอแบบบรรยายจำนวน 20 คน และนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 17 คนและมอบโล่รางวัลเครือข่าย