แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

15 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาทุนแลกเปลี่ยน  ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้รับทุนศึกษาต่อ

ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรภาษาอินโดนีเซียและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

1. นางสาว ลัยลา วาเยะ สถาบันการศึกษา PPPPTK BOE/ VEDC Malang

2. นางสาว นอร์ฟาตีฮะ นาวี สถาบันการศึกษา PPPPTK BOE/ VEDC Malang

3 . นางสาว ฮูมัยดะ เจาะกลาดี สถาบันการศึกษา Universitas Islam Malang