โครงการบริการวิชาการ "เสริมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ"

22 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีหลักสูตรที่เข้าร่วมทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรสายภาษาทั้งหมดทั้งสาย คบ. และ ศศบ. รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยวันที่ 20 กรกฎาคม 26562 นั้น จะเป็นกิจกรรมฐาน ซึ่งจะแบ่งเป็น 5 ฐานด้วยกัน คือ ฐานภาษาไทย ฐานภาษาอังกฤษ ฐานภาษาจีน ฐานภาษาอาหรับ และฐานภาษามลายู ส่วนวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ก็จะเป็นการทำสื่อ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน