กิจกรรม Big Cleaning Day 24 กรกฎาคม 2562

24 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning  Day

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 1 - 4 

ร่วมทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารละหมาดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรม Big Cleaning Day

"เพราะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา"

ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคี และร่วมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม