นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

24 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 คน

ได้รับทุนอุดหนุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย