คณบดีพบปะนักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

8 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณบดีพบปะนักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมด้วยนักศึกษา 2 หลักสูตรคือ นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. และหลักสูตรอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาเข้าร่วม 3 กิจกรรม ดังนี้

นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมเทียบโอนหน่วยกิต ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย 

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอาหรับ จำนวน 10  คน เข้าร่วมกิจกรรม Sit in ระยะเวลา 3 สัปดาห์  ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

และนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. จำนวน 4 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ได้กล่าวแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ และกล่าวขอบคุณอาจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากมาย ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ และไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ประสานงาน คือ อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฯ และอาจารย์มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ที่่ดำเนินการเอกสารต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับโอกาสดีๆ ในการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย โอกาสดีๆ ไม่ได้มีหลายครั้ง การตัดสินใจเพียงครั้งเดียว อาจส่งผลต่อทัศนคติและความกล้าแสดงออกของเราได้ 

และขออวยพรให้นักศึกษาที่กำลังเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางร่วมกิจกรรม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เดินทางปลอดภัย ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่กำลังจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องกล้าที่ออกนอกกรอบบ้าง เพราะโลกนี้การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ขอแค่เราใฝ่รู้ สู้กับความกลัว มุ่งมั่นและอดทน พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ สักวันเราจะภูมิใจในทางเดินที่ผ่านมาของตนเอง