นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. จัดบูธกิจกรรม มรย. วิชาการ 62

22 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดนิทรรศการและกิจกรรมจากหลักสูตรต่าง ๆ ในงานมรย.วิชาการ 62

ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสี การเล่นเกมเกี่ยวกับภาษามลายู และมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งมีทั้งคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ