กิจกรรมอบรมระเบียบวิธีการทำวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

2 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมอบรมระเบียบวิธีการทำวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในรายวิชาการศึกษาเอกเทศ  ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 ตุลาคมม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 20 – 602 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา       และได้เรียนเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความสามารถ ได้แก่ อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ. มาเป็นวิทยากรมอบความรู้ในการทำวิจัย พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ในการทำวิจัยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เป็นแนวทาง บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้ความรู้มากมาย เพื่อปรับใช้ในการดำเนินการวิจัยในรายวิชาต่อไป ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูง ที่สละเวลาอันมีค่ามามอบโอกาสดีๆ แบบนี้ให้นักศึกษาของเรา ทุกคำแนะนำเราจะนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไปด้วย