หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศมาเลเซีย

3 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้รับเกียรติในการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  SMK Pengkalan Berangan, Kuala Terenggsnu รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย

ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน และชมบรรยากาศการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ SMK Pengkalan Berangan, Kuala Terengganu ประเทศมาเลเซีย

เช่น เดือนสิงหาคม 2561 และ 2562 นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมค้างคืนและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษามลายู ในระดับมัธยมศึกษา

ในเทอม2/2562 นี้หลักสูตรภาษามลายู (ศศ.บ.) จะดำเนินการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู 

ทั้งนี้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ จะยังคงสืบเนื่องต่อไป เป็นการเปิดโอกาสสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมต่างๆ ยังคงได้รับความสนใจ และมีอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ให้ความอนุเคราะห์ของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้มาเยือนในครั้งนี้

และขอขอบคุณตัวแทนนักศึกษาที่มาร่วมต้อนรับผู้มาเยือนในครั้งนี้ด้วย