กิจกรรมสัมมนารายวิชาศึกษาเอกเทศ ภาคเรียนที่ 1/2562

12 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนารายวิชาศึกษาเอกเทศ ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4

จัดกิจกรรมสัมมนารายวิชาศึกษาเอกเทศ ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มกันศึกษาและทำรายงานวิจัยเกี่ยวกับภาษามลายู

และร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงผลการศึกษาของตน