นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในประเทศ

23 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายูในประเทศ

ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. เดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

และด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ทั้งนี้คณาจารย์ได้เยี่ยมเยือน และตรวจสอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

และพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว เพื่อกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้หน่วยงาน

 

ด้วยโอกาสนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์และเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้คำแนะนำและการต้อนรับเป็นอย่างดี 

ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู รหัส 59 การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้

" จงอย่ามองว่าเป็นการสั่งงาน แต่ให้มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ "