ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

24 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดให้มีโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563           

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนศาลาฟี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ

ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือแนวทางการประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนศาลาฟี อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  

ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสุทธิศาสตร์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์แก่หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้พบปะและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียนทุกคน