กิจกรรมการกล่าวสุนทรพนจ์ภาษามลายู ปีการศึกษา 2562

25 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 2

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู

(โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน) 

ณ ห้องประชุมติงเซียง อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น.