นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในประเทศ ครั้งที่ 2

31 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายูในประเทศ

ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. เดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา สถานประกอบการณ์บริษัทนำทัวร์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอำเภอสตูล จังหวัดสตูล

ทั้งนี้คณาจารย์ได้เยี่ยมเยือน และตรวจสอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

และพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว เพื่อกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้หน่วยงาน

 

ด้วยโอกาสนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์และเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้คำแนะนำและการต้อนรับเป็นอย่างดี 

ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู รหัส 59 การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้

" จงอย่ามองว่าเป็นการสั่งงาน แต่ให้มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ "