อาจารย์ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษามลายูของนักศึกษา

3 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีนและภาษาอาหรับของนักศึกษา 

ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. และ ค.บ. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมภาษามลายูให้นักศึกษา

ในกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีนและภาษาอาหรับของนักศึกษา

ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62

ณ ห้องประชุมซาลัค อาคาร 23 และ ห้องเรียน 18 - 301 อาคารเรียน 18