กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์อาหารไทย - มลายู แกงมัสมั่นเนื้อ ประจำปี 63

5 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์อาหารไทย-มลายู แกงมัสมั่นเนื้อ

โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม