คณบดีพบปะ นักศึกษาผู้รับทุนแลกเปลี่ยนเทียบโอนหน่วยกิต ณ ประเทศอินโดนีเซีย

1 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณบดีพบปะนักศึกษาผู้รับทุนแลกเปลี่ยนเทียบโอนหน่วยกิต ณ ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562 

    ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน

เข้าร่วมกิจกรรมเทียบโอนหน่วยกิต ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

ได้กล่าวแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ และกล่าวขอบคุณอาจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากมาย ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ และไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน

ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ประสานงาน คือ อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฯ และขอขอบคุณอาจารย์มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

ที่่ดำเนินการเอกสารต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการเข้าร่วมดครงการในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับโอกาสดีๆ ในการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

โอกาสดีๆ ไม่ได้มีหลายครั้ง การตัดสินใจเพียงครั้งเดียว อาจส่งผลต่อทัศนคติและความกล้าแสดงออกของเราได้ 

 

ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ได้มอบทุนการศึกษาและแสดงความยินดีกับนายนัศรุดดีน ยามา นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 3

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2563 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

 

และขอขอบคุณอาจารย์มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ศศ.บ.

ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นายนัศรุดดีน ยามา เพื่อแสดงความยินดี และสนับสนุนความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาต่อไป