กิจกรรมการเป็นนักจัดรายการวิทยุ ปีการศึกษา 2562

1 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาทักษะนักจัดรายการวิทยุ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 3

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง การเป็นนักจัดรายการวิทยุ 

(โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน)

ณ ห้อง 24 - 501 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น.