กิจกรรมพัฒนาทักษะนักจัดรายการวิทยุ

12 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาทักษะนักจัดรายการวิทยุ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 3-4

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะนักจัดรายการวิทยุ (โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น.

ประกอบด้วยฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ฐาน  

1. จำลองสถานการณ์การจัดรายการวิทยุ

2. จำลองห้องสัมภาษณ์สดการจัดรายการวิทยุ

โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์

1. คุณนาฟีซะห์ แวกะจิ นักวิเทศสัมพันธ์สังกัดสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

2. คุณอีบรอเฮ็ง มาเละ นักจัดรายการวิทยุ Sinar Petang