กิจกรรมการเป็นล่ามภาษามลายู ประจำปีการศึกษา 2562

8 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง การเป็นล่ามภาษามลายู

(โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน) 

ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น.

 

smileysmileysmiley

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ให้การสนับสนุนและอนุมัติการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณรองอธิการบดี ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี ผู้สนับสนุนอาหารเลี้ยงวิทยากร

ขอขอบคุณคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผศ.สุรพร สุนทรนนท์ ผู้อนุญาตให้ดำเนินการจัดกิจกรรม

ขอขอบคุณอาจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์ ผู้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณคณาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ที่ประสานงานและจัดเตรียมกิจกรรมในครั้งนี้

และขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี