ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมทักษะทางด้านภาษามลายูเชิงวิชาการ

31 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมทักษะทางด้านภาษามลายูเชิงวิชาการ 

โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่งได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom จำนวนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 - 23 สิงหาคม 2563 

โดยประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. จำนวน 8 คน และนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ค.บ. จำนวน 6 คน

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ดีๆ จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้ประสานงาน คือ อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ขอขอบคุณคณาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. และหลักสูตรภาษามลายู ค.บ. ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับโอกาสดีๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการภาษามลายู

โอกาสดีๆ ไม่ได้มีบ่อยครั้ง การตัดสินใจเพียงครั้งเดียว อาจส่งผลต่อทัศนคติและความกล้าแสดงออกของเราได้