กิจกรรมสัมมนารายงานการวิจัยภาษามลายู “Seminar Kajian bahasa Melayu”

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 2 กันยายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนารายงานวิจัยภาษามลายู "Seminar Kajian Bahasa Melayu"

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2111456 สัมมนาภาษามลายู อาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์สูฮัยลา  บินสะมะแอ 

ณ ห้องประชุมนังกา อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1  -  3  เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

นักศึกษาชั้นปีที่ ได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเตรียมงานสัมมนา