กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจศึกษา

3 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรม อบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจศึกษา”

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์

หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเป็นวิทยากร

อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์ดาลีซะห์ ดะยี อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว

และอาจารย์อับบาส พาลีเขตต์ อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกสหกิจฯ แชร์ประสบการณ์และปัญหาที่เกิดในระหว่างฝึกสหกิจศึกษา

ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู (ศศ.บ.)