เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย – มลายูถิ่น)

15 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2563 คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. และหลักสูตรภาษามลายู ค.บ.

ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย – มลายูถิ่น)

 ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ขนาดใหญ่ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2 

เพื่อเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในโครงการดังกล่าว ให้กับครูปฐมวัยในสังกัด 

เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย - มลายู)

ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของชุมชนได้

 

ขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2 ที่มอบโอกาสให้คณาจารย์จากหลักสูตรภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านภาษามลายู เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูในสังกัด 

ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้เป็นวิทยากรทุกท่าน ที่ทุ่มเทจัดเตรียมรูปแบบกิจกรรมและเนื้อหาเพื่อการอบรมในครั้งนี้

ขอบคุณตัวแทนนักศึกษาช่วยงานจากหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. และหลักสูตรภาษามลายู ค.บ. ที่ช่วยงานวิทยากร

ทำให้การจัดโครงการในครั้งบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  และขอขอบคุณผู้ประสานงานทุกท่านที่ดำเนินการเอกสารต่างๆ จนเสร็จทันท่วงที