อบรมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

18 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 3

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560 โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

วันที่ 18 มีนาคม 2560 อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 25 -605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ คุณนิรอมือซี ดอเลาะ

วันที่ 19 มีนาคม 2560 อบรมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคาร 24 อาคารสังคมศาสตร์

โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ คุณนฤมาน แนลูแล