นิเทศนักศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

1 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้เดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาภาษามลายู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตพบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้การต้อนรับสำหรับการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณผู้ดูแลนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำหน่วยงาน ที่มอบความเมตตา ช่วยดูแล ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษา