คณาจารย์หลักสูตรภาษามลายูเพื่อธุรกิจ (ศศ.บ.) ร่วมประชุมสร้างเครือข่ายในการสร้างต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู

1 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 - 17.00 น. คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนมูลนิธิอาซิสสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เรื่องการสร้างเครือข่ายในการสร้างต้นแบบการเรียนการสอนภาษามลายู ให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ชายแดนใต้  ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอขอบคุณผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนมูลนิธิอาซิสสถาน 

ขอขอบคุณคณาจารย์ สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอขอบคุณทุกทานที่ร่วมกันเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ได้ตระหนัก ให้ความสำคัญ และได้อนุรักษ์ภาษามลายูในทุกมิติ ใหคงอยู่ต่อไป