นิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

1 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้เดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาภาษามลายู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ตรวจคนเข้าเมือง  จังหวัดนราธิวาส ด่านสุไหงโก-ลก และโรงเรียนบ้านกูแบอีแก อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้การต้อนรับสำหรับการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณผู้ดูแลนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำหน่วยงาน ที่มอบความเมตตา ช่วยดูแล ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษา