ต้อนรับท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน

16 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ต้อนรับท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน Professor Dato' Abd Aziz Bin Abd Latif และภรรยา

พบปะ พูดคุยหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกีฬา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัราชภัฏยะลากับมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน UMK&YRU

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ 

Selamat datang Prof Dato'Abd Aziz Bin Abd Latif dan isteri ke Fakulti Kemanusiaan dan Sains Sosial

Universiti Rajabhat Yala #perbincangan tentang pertukaran pelajar dan aktiviti pelajar YRU&UMK