การแข่งขัน “ทักษะทางวิชาการภาษามลายูกลาง” งาน มรย. วิชาการ ๖๐

16 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

การแข่งขัน

 “ทักษะทางวิชาการภาษามลายูกลาง”

งาน มรย. วิชาการ ๖๐

: คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์