ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศและในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

29 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. จำนวน 36 คน

ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ 3 เดือน

โดยมีแหล่งฝึกดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยมาลัง ณ ประเทศอินโดนีเซีย นักศึกษาจำนวน 17 คน

2. มหาวิทยาลัยกลันตันมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย นักศึกษาจำนวน 14 คน

3. กงสุลใหญ่ โกตาบารู ประเทศมาเลเซีย นักศึกษาจำนวน 2 8น

4. กงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นักศึกษาจำนวน 3 คน

นักศึกษาเริ่มฝึกประสบการณ์ ปลายเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบส่งมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

1. อาจารย์มะนาวาวี  มามะ

2. อาจารย์นุรฮูดา  สะดามะ

3. อาจารย์อาซียะ  วันแอเลาะ

 

"เมื่อโอกาสมาถึง เจ้าจงคว้าไว้" 

smiley ขอให้นักศึกษาทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้ที่จะนำสิ่งที่ร่ำเรีียนมาปรับใช้ในการทำงานsmiley