บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.ฟารุก ซาการียา เรื่อง "สังคมและวัฒนธรรมมลายูในประเทศมาเลเซีย"

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

 

หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ขอขอบพระคุณ

ศ.ดร.ฟารุก ซาการียา เป็นอย่างสูง กรุณาให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ

"สังคมและวัฒนธรรมมลายูในประเทศมาเลเซีย"

ในวันที่  6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ 

Terima kasih tidak terhingga kepada Professor Dr. Farok Zakaria

sudi memberi ceramah kepada mahasiswa/wi Jurusan Bahasa Melayu

dalam tajuk : Bahasa dan Kebudayaan Melayu di negara Malaysia

semoga tuhan memberi balasan yang terbaik ^^