นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา

12 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

เดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาษามลายู

ณ. กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา

                                                                                                ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงคะ