กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภาษามลายู

28 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภาษามลายู 


ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

และสถานีวิทยุ ศอ.บต. ภาษามลายู ซูวารอกีตอ
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

 

เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี การเป็นนักประชาสัมพันธ์ภาษามลายู และได้มีประสบการณ์การจัดรายการวิทยุภาษามลายู

 

ขอขอบคุณวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ คุณสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. จังหวัดยะลา

และคณะวิทยากรเสริมจากสถานีวิทยุ ศอ.บต. ภาษามลายู ซูวารอกีตอ ที่มอบประสบการณ์และความรู้ดีๆ ให้นักศึกษา