กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมติงเซียง อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณมาตูรีดี  มะสาแม

ระยะเวลา 2 วันกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

วิทยากรได้สร้างความรู้ รอยยิ้ม และประสบการณ์ให้แก่นนักศึกษาภาษามลายู ศศ.บ. 

ร่วมด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การสนทนาภาษาอังกฤษด้วยประโยคต่างๆ ที่แตกต่างจากเคยเรียนรู้ และให้คำแนะนำการใช้คำที่ถูกต้องในการสื่อสารกับผู้คนในช่วงเวลาที่ต่างกัน 

กิจกรรมหน้ากาก ฝึกการถาม - ตอบ ด้วยคำถาม "What ....N..... do you like ?"

กิจกรรมฝึกการเชื่อมเสียงคำภาษาอังกฤษ โดยอาศัยการฟังและสังเกตจากเพลงสากล

ในสถานการณ์เดียวกัน กับการใใช้ประโยคที่ต่างกัน