บรรยายพิเศษโดย Dr. Sato Rahmat ในรายวิชาสรวิทยาภาษามลายู ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2

6 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 อาจารย์มะนาวาวี  มามะ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดย Dr. Sato Rahmat  ในรายวิชาสรวิทยาภาษามลายู ณ ห้อง 01-304 อาคารไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2