กิจกรรมสัมมนาวิจัยภาษามลายู รายวิชาการศึกษาเอกเทศ

11 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาวิจัยภาษามลายู รายวิชาการศึกษาเอกเทศ 

จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เป็นการนำเสนอผลการวิจัยภาษามลายู โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรคอยให้คำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอ

และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ร่วมฟังการนำเสนอรายงานวิจัยด้วย