นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู ในประเทศ

10 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู (ในประเทศ)

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. เดินทางไปราชการ เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู ในประเทศ ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา และด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา