ประชุมเตรียมความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู IPG มาเลเซีย

10 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู IPG ประเทศมาเลเซีย

ด้วยตัวแทนจากสถาบันการศึกษษครู วิทยาลัยสุลต่านไมซาน ประเทศมาเลเซีย มีความประสงค์ขอเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายูในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป คณาจารย์ภาคภาษามลายู (ศศ.บ. และ ค.บ.) พร้อมด้วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ลาดา ชั้น 2 อาคาร 20 วันที่ 10 ตุลาคม 2561เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี