ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3/2561

8 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 8 พ.ย.2561คณาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนและพิจารณากิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 โดยมีอาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประธานหลักสูตร และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้