นักศึกษาการศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

28 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาการศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 คน ได้รับทุนเทียบโอนหน่วยกิต

ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562