กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนฝึกฯ

10 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเสริมทักษะก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู (อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

 เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ณ ห้อง 24 - 501 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรต์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

นายมาตูรีดี มะสาแม  นักออกแบบกิจกรรมสถาบันพัฒนาศักยภาพมีดีเซ็นเตอร์