Big Cleaning Day วันราชภัฏ ประจำปี 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning  Day

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2563  คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 1 - 3 

ร่วมทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารละหมาดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรม Big Cleaning Day

"เพราะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา"

ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคี และร่วมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม