กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

15 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 การจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google meet

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 เพื่อต้อนรับและแนะนำครอบครัวภาษามลายู ศศ.บ.

ขอขอบคุณศิษย์เก่า 2 ท่าน คือ นายอับดุลเลาะ สือมุ และ นายซาลาฮูดิง สนิ

ที่สละเวลาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำในการเรียนภาษามลายู ในการปฐมนิเทศครั้งนี้


ขอขอบคุณ นายอักมาล เบ็ญฮาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะมนุษย์ฯ ที่ช่วยเตรียมการระบบเพื่อจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของหลักสูตรภาษามลายู